Onze vereniging kent sinds kort de Adviescommissie Toekenning Onderscheidingen. De beslissing tot het instellen van de commissie werd genomen op de algemene ledenvergadering van maart 2018.

 

De eerste actie van de commissie is al zichtbaar geworden: onze accommodatiebeheerder Frank Bakker werd voorgedragen als lid van verdienste. De algemene ledenvergadering van maart volgend jaar zal over de voordracht beslissen.

Frank is lid van AV’56 sinds 2004, nadat hij via zijn zoon betrokken raakte bij de vereniging. Gezien zijn achtergrond werd hij al snel betrokken bij bouwkundige en technische zaken. Hij werd benoemd in het bestuur en trad terug, toen er in 2008 voor een beleidsbestuur werd gekozen als nieuwe bestuursvorm.

Frank bleef als vrijwilliger actief op het gebied van bouwkunde en techniek, veelal in samenwerking met Paul Pieters. Frank leidde enkele jaren geleden aan AV’56-kant de verbouwing c.q. uitbreiding van ons clubgebouw. Dit jaar nam hij dezelfde taak op zich bij de renovatie van de baan. Als waardering voor dat vele werk wordt hij nu voorgedragen als lid van verdienste.


Meer structuur

Bestuur en ledenvergadering willen via de Adviescommissie Toekenning Onderscheidingen (ATO) bereiken, dat er enige structuur komt in het proces van voordrachten en aanvragen van onderscheidingen. Daartoe is een speciaal reglement opgesteld.

Met ‘onderscheiding’ wordt in dit kader bedoeld: a) de benoeming tot erelid, b) de benoeming tot lid van verdienste of c) de voordracht voor een koninklijke onderscheiding. In het AV’56-reglement voor de toekenning van onderscheidingen wordt duidelijk omschreven, welke verdiensten een AV’56-lid moet hebben (of hebben gehad) voor de vereniging en/of de samenleving om in aanmerking te komen voor een van de onderscheidingen. Ook het proces van voordracht en benoeming wordt beschreven.

In het voorjaar van 2019 benoemde het bestuur twee vaste leden in de Adviescommissie. Deze dient uit minimaal 3 leden te bestaan, namelijk 1 of 2 ereleden c.q. leden van verdienste (met betrokkenheid bij het AV’56-verenigingsleven). Uit de AV’56-geleding van de voorgedragen persoon worden nog 1 of 2 ad-hocleden aangewezen. De vaste leden van de Adviescommissie zijn de ereleden Anneke Pieters-Hamelink en Koos Oggel.

Het werk van de commissie is vooral het toetsen van de motivering en het documenteren van feiten als grondslag voor de voordracht. Verder doet de commissie officieel navraag naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Leden moeten voordragen

Voor de leden van AV’56 is het van groot belang om te weten, dat de Adviescommissie niet zélf voordrachten doet, maar uitsluitend in actie komt op suggesties van leden. Vanaf heden worden de leden dan ook opgeroepen om kandidaten aan te dragen die in aanmerking komen voor een van de onderscheidingsvormen.

Als leden iemand willen voordragen als erelid c.q. lid van verdienste, dan kunnen ze dat dus (met bijbehorende motivatie) kenbaar maken. Wél moeten de voordrachten te allen tijde worden ingediend bij de secretaris van de vereniging (secretaris@av56.nl). Het bestuur stuurt de aanvraag door naar de Adviescommissie en verzoekt om een gemotiveerd advies.

Het aanvragen van een koninklijke onderscheiding voor een AV’56-lid kan via de Adviescommissie lopen, maar kan ook rechtstreeks bij de gemeente geschieden. Immers, AV’56-leden hebben vaak ook verdiensten buiten de vereniging.

Onder deze LINK is het volledige Reglement Toekenning Onderscheidingen AV’56 Goes te raadplegen.

 

ereleden_2019.jpg

FOTO: Op onze site staan de ereleden keurig vermeld onder Vereniging/Ereleden.

 

Share this post